ഒരു വസ്തുവിന് വായുവിൽ 500 g ഭാരമുണ്ട് . ആ വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാരം 300 g ആണ് .എങ്കിൽ വസ്തുവിന് ജലത്തിൽ

ഒരു വസ്തുവിന് വായുവിൽ 500 g ഭാരമുണ്ട് . ആ വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഭാരം 300 g ആണ് .എങ്കിൽ വസ്തുവിന് ജലത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭാരനഷ്ടം എത്ര ? *

Leave a Reply